רווח נקי פועלת בערוץ ישיר

בידי הגופים המוסדיים להקים הלכה למעשה מסלול בר קיימא של השקעה אחראית. אנו מקיימים מגעים מתמשכים עם גופים שונים במטרה לעודד אימוץ וולנטרי של גישה זו. אנו מאמינים כי בשורת ההשקעה האחראית מתדפקת על פתחנו. מכה השורש ייהנה מפירות החלוציות ויזכה לבלעדיות על התעוררות השוק הרדום.

כמו כן אנו מעודדים גופים ציבוריים, כגון עיריות וגופים אקדמאיים, אשר מנהלים תיקי נוסטרו להפיק את המיטב מההון הציבורי העומד לרשותם ולנתבו באופן שלא יפגע באינטרס הציבורי.