12345
השיקול הסביבתי - רמת מחויבות הארגון לסביבה ופעילות הארגון למזעור ההשלכות השליליות על הסביבה. בין ההשלכות השליליות ניתן למנות זיהום עירוני, פגיעה בסביבה הטבעית, ניצול יתר של משאבי טבע, הגבלת גישה והכחדת החי ו/או הצומח.
התחום התאגידי - רמת מחויבות הארגון לשקיפות וממשל תאגידי תקין, גילוי נאות, בקרה וביקורת. בנוסף, רמת אחריות הארגון להשלכות פעולותיו לא רק על בעלי המניות אלא על כל בעלי העניין כגון לקוחות וספקים.
השיקול הפיננסי- הנבת רווחים למשקיע. כבכל השקעה, המטרה הראשית הנה השאת תשואות.

השיקול המוסרי - בחינת אמות המידה של הארגון בכל הקשור לזכויות אדם, ניצול עבודת ילדים, ניסויים בבעלי חיים, יצור והפצת כלי נשק, סחר בנשים, אלכוהול והימורים.

הנושאים העיקריים הנכללים בהגדרת התחום החברתי נוגעים ברובם להון אנושי: זכויות העובדים, העסקה חוקית, מעמד האישה, בטיחות העובדים, תנאי העבודה והרווחה, חינוך והכשרה מקצועית, תגמול עובדים, גיוון בכוח האדם בארגון וכו’.
בנוסף, ניתן דגש גם על פיתוח והעשרת הקהילה באמצעות חינוך, שיקום שכונות, טיפוח ועזרה לילדים, צמצום הפער הטכנולוגי ועוד.

יישומים

גופים בעולם המנהלים את הונם עפ”י עקרונות “השקעה אחראית” מיישמים מגוון של אסטרטגיות להשקעה אחראית בהתאם להעדפותיהם ולמאפייני השוק בו הם פועלים:

אסטרטגיית סינון שלילי

אי השקעה בחברות ממגזר מסוים. גופים רבים המבצעים השקעות אחראיות מסרבים להשקיע בחברות העוסקות בייצור או הפצה של מוצרי טבק, אמצעי לחימה, פורנוגרפיה ועוד.

אסטרטגיית סינון חיובי

אסטרטגיה זו מעודדת ההשקעה בגופים וחברות אשר השפעתם על הסביבה והחברה נתפסת כחיובית. יתרונה של גישה זו טמון בכך שהיא איננה דורשת סלקציה בתיק ההשקעות, ובכך שהיא מאפשרת מתן תמריצים לחברות אשר פועלות לאורך זמן באופן המועיל לחברה ולסביבה.

אסטרטגיית משיכת השקעות

על פי אסטרטגיה זו מבוטלות השקעות קיימות בגופים כאשר השיקול העיקרי לכך הינו השיקול האתי.  

אסטרטגיית מעורבות

אסטרטגיה זו כוללת מעורבות של בעלי המניות בחברה על מנת לעודד שינוי חיובי בהתנהלות התאגידית של החברה. בעזרת שיתוף פעולה של משקיעים שונים, ניתן לנווט את התנהלותה של החברה כך שזו תפיק רווחים גדולים יותר לאורך זמן ובו בזמן תשמור על זכויות העובדים בה, ועל רווחתם של המשקיעים והתושבים הסמוכים למקום פעילותה של החברה.