bulb

בבסיס הגישה של “השקעה אחראית” עומד העיקרון של מתן ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים , וכן נושאים הנוגעים לממשל תאגידי במכלול שיקולי ההשקעה. הדעה היא, שאין די בבחינת הביצועים הפיננסים כדי לכמת את השלכות הפעילות של התאגיד על החברה והסביבה בה הוא פועל - השלכות שתוצאתן עשויה להוות סיכון לתאגיד ואף להביא להפסד בטווח הארוך.

תשואות

​​​​ziggyהדיון המרכזי בכל הנוגע לניהול השקעות על פי עקרונות “השקעה אחראית” ,מתמקד בשאלה האם החלת קריטריונים של השקעה אחראית במכלול שיקולי ההשקעה בא על חשבון השאת תשואות לטובת העמית? שאלה זו הייתה הנושא לעשרות מחקרים בעשור האחרון, אולם נראה שרוב המחקרים לא הצליחו להצביע על הבדלי תשואה כלשהם בין קרנות “השקעה אחראית” לקרנות המסורתיות. לעומת זאת מחקרים רבים מעידים כי שיקלול סיכונים סביבתיים בניתוח ההשקעה מביא לתשואות גבוהות יותר לאורך זמן.

לקריאה נוספת אודות מחקרים על תשואות »

השוק העולמי

globeמאז אמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, חל ברחבי העולם גידול מתמיד בהיקף נכסי ההשקעה המנוהלים על פי עקרונות ה- SRI. ההכרה ה”רשמית” בניהול השקעות עפ”י עקרונות ה- SRI קבלה ביטוי בשנת 2006 עם הקמת יוזמת PRI של האו”ם, שקבעה עקרונות להשקעה אחראית. יוזמה זו צברה תאוצה במרוצת השנים כך שנכון לסוף 2015 חברים בה כ- 1500 גופים מוסדיים, המנהלים כ-59 טריליון דולר. השגשוג של ניהול נכסים עפ”י עקרונות “ההשקעה האחראית” בא לידי ביטוי בעיקר בארה”ב ובאירופה, אולם בשנים האחרונות ניכרת התעוררות גם מצד השווקים המתפתחים.

לקריאה נוספת אודות יישום ההשקעה האחראית בעולם »